Επιλογές
Χαιρετισμοί-Μηνύματα
 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Α΄ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ, 05/05/2003 

Εξοχώτατοι κύριοι Υπουργοί,

Ιερώτατοι, Θεοφιλέστατε, Εντιμολογιώτατοι Άρχοντες και Εντιμότατα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Υποστηρίξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου,

Εν πρώτοις εκφράζομεν και πάλιν την ευγνωμοσύνην μας προς τον Θεόν και προς όλους υμάς, παρόντας και απόντας, οι οποίοι εμεριμνήσατε και εκοπιάσατε δια την ίδρυσιν του Ιδρύματος Υποστηρίξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δια την σύνταξιν του Καταστατικού του, δια την έγκρισιν αυτού, δια την δημοσίευσιν του εγκριτικού Διατάγματος, δια την στέγασιν αυτού και δια την στελέχωσιν του Διοικητικού αυτού Συμβουλίου.

Θα ήτο σοβαρά παράλειψις εάν αυτήν την ώραν δεν εξήραμεν ιδιαιτέρως την συμβολήν του Εξοχωτάτου Υφυπουργού επί των Εξωτερικών κυρίου Ιωάννου Μαγκριώτου, ο οποίος έσχε την πρωτοβουλίαν και μας υπέδειξε την ανάγκην και την δυνατότητα της ιδρύσεως του Ιδρύματος τούτου και ο οποίος παρηκολούθησεν εκ του πλησίον και επέσπευσε την διαδικασίαν ιδρύσεως και αναγνωρίσεως του. Επαίνου άξια είναι και όλα τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία ησχολήθησαν με το θέμα και τα οποία με πολλήν αγάπην και ζήλον έπραξαν ότι έπρεπε δια να φθάσωμεν εις την ιστορικήν αυτήν στιγμήν.

Ητο πράγματι αναγκαία δια πολλούς η ίδρυσις του εν λόγω μη Κυβερνητικού και μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού δια την υποστήριξιν του έργου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Διότι το Οικουμενικόν Πατριαρχείον λόγω των ισχυουσών εις την έδραν του πραγματικών και νομικών συνθηκών δεν έχει την δυνατότητα να αντλήση εξ αυτής ανθρωπίνους και οικονομικούς πόρους εις επαρκή βαθμόν δια την ικανοποιητικήν εκπλήρωσιν της αποστολής του κατά το ανθρώπινον μέρος της.

Είναι γνωστόν ότι αι Ιεραί Μοναί, οι Ιεροί Ναοί, τα προσκυνήματα, τα σχολεία, τα ορφανοτροφεία και πολλά άλλα ευαγή Ιδρύματα, παρά τας καταβαλλομένας προσπάθειας, υπολειτουργούν ή έχουν κλείσει, όπως η παλαίφατος Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Τα κτίρια δεν συντηρούνται μετά της απαιτούμενης επιμέλειας –υπάρχουν βεβαίως λαμπραί εξαιρέσεις- τα αρχεία έχουν ανάγκην ταξινομήσεως, καταγραφής και φυλάξεως, αι βιβλιοθήκαι επίσης, πολλά των ιερών κειμηλίων έχουν ανάγκην ποικίλης φροντίδος, τα νεκροταφεία χρήζουν ευτρεπισμού και περιφράξεων, οι γέροντες περιθάλψεως και πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν. Και ταύτα μεν ως προς την περιοχήν της έδρας του και των νήσων εις τας οποίας κατά την Συνθήκην της Λωζάνης και τας συναφείς διαμένει το εν Τουρκία ποίμνιον του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Πέραν αυτών η δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου περιλαμβάνει, εκτός των ευημερουσών εκκλησιαστικών επαρχιών των Ιερών Αρχιεπισκοπών Αμερικής και Αυστραλίας και των εν καλή ή μετρία οποσούν καταστάσει ευρισκομένων ως επί το πλείστον ευρωπαϊκών Μητροπόλεων, και Μητροπόλεις, αι οποίαι δεν διαθέτουν επαρκείς επιτοπίους πόρους και περιμένουν σχεδόν τα πάντα έξωθεν, όπως η Ιερά Μητρόπολις Χονγκ-Κονγκ, η Ιερά Μητρόπολις Μπουένος Αϊρες, η Ιερά Μητρόπολις Παναμά, η Ιερά Μητρόπολις Νέας Ζηλανδίας, και άλλαι και αι υπ΄ αυτάς ενορίαι και εξαρχίαι. Εκπαίδευσις ιερέων, εκπαίδευσις των νέων μελών του ποιμνίου είτε κατά την ηλικίαν είτε κατά την προσέλευσιν εις την πίστιν, βιβλία εις τας τοπικάς γλώσσας είτε νέα είτε εν μεταφράσει, Ιεροί Ναοί, Σχολεία και άλλα Ιδρύματα, ποιμαντικά ταξίδια και επικοινωνίαι απαιτούν οργάνωσιν, χρήματα, προγραμματισμόν και προσωπικόν και συνθέτουν μίαν τεραστίαν προσπάθειαν, η οποία ολίγον είναι γνωστή, αλλά δεν είναι ολίγον απαιτητική εις υλικά και πνευματικά μέσα.

Το ίδρυμα με την δυνατότητα, την οποίαν προβλέπει το Καταστατικόν του να αναπτύξη εις πολλούς τομείς δραστηριότητος, ελπίζεται ότι σταδιακώς θα αποτελέση ένα επιτελικόν φορέα, δυνάμενον να αναλάβη την υποστήριξιν πολλών εξ αυτών των τομέων. Αυτό ευχόμεθα ολοκαρδίως και αυτό αναμένομεν.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον θα έχη, ως συνήθως, συντονιστικόν και εποπτικόν ρόλον και θα χαράσση κατευθύνσεις. Εφ όσον υιοθετείται νέος τις τομεύς θα αναζητείται ο κατάλληλος τομεάρχης, ίνα αναλάβη υπό την εποπτείαν του Διοικητικού Συμβουλίου την υπεύθυνον ενεργοποίησιν της, ως προς αυτόν τον τομέα, προσπαθείας του Ιδρύματος. Θα έχη επίσης την κεντρικήν ευθύνην του ελέγχου της καλής διαχειρίσεως, ώστε να αποφευχθούν άσκοποι δαπάναι και να γίνη ορθολογική αξιοποίησις των διατεθησομένων πόρων.

Ασφαλώς θα απαιτηθούν γενναίαι επιχορηγήσεις, αλλά και το αναλαμβανόμενον έργον είναι ιστορικόν και γενναίον. Επί παραδείγματι, η μεγάλη εις όγκον και σπουδαιότητα Βυζαντινή Χριστιανική Γραμματεία, αλλά και η Αρχαιοελληνική, και η νεωτέρα, πρέπει, κατ΄ επιλογήν βεβαίως, να γίνη προσιτή εις όλας, ει δυνατόν, τας γλώσσας του κόσμου. Εν τοιούτον έργον είναι τιτάνιον, αλλά με τα σύγχρονά μέσα κατορθωτόν και με καλήν οργάνωσιν, σταδιακήν εκτέλεσιν και ανάλογον έμπνευσιν δύναται να μείνη εις την ιστορίαν και να συντελέση εις την βελτίωσιν του κόσμου.

Δεν θα επεκταθώμεν περισσότερον. Αι νύξεις, αι οποίαι υπάρχουν εις το Καταστατικόν μας επιτρέπουν να οραματισθώμεν και να σχεδιάσωμεν πολλάς άλλας δραστηριότητας και αναλόγως και των διατιθεμένων μέσων να επιδιώξωμεν την πραγμάτωσιν τούτων. Ημείς παρακαλούμεν θερμώς άπαντας τους δυνάμενους όπως έλθουν αρωγοί εις το έργον του Ιδρύματος είτε προτείνοντες ιδέας προς επεξεργασίαν, είτε συνεισφέροντες χρήματα, είτε βοηθούντες είς την κατάρτισιν προγραμμάτων ή την προώθησιν αυτών είτε κατ΄ άλλον οιονδήποτε τρόπον εμπνευσθούν και δυνηθούν.

Ευχαριστούμεν και πάλιν πάντας υμάς, ευχόμεθα όπως ο Θεός ευλογήση την προσπάθειαν και δώση εις αυτήν πλούσιαν καρποφορίαν και επιδαψιλεύομεν είς όλους ολόθυμον την πατρικήν ήμων ευχήν και την Πατριαρχικήν ημών ευλογίαν.

Η Χάρις του Θεού και το πλούσιον Αυτού έλεος είησαν μετά πάντων υμών. Αμήν.

Νοταρά 131 - Πειραιάς 18536, Τηλ: 210 4294402 & 210 4294407, Φαξ: 210 4294409

Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα

Powered by Softways S.A.