Επιλογές
Σχετικά με εμάς
Ιδρυτικός Κανονισμός Διαχείρισης
 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 598

14 Μαΐου 2003

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκρισης σύστασης κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Yποστηρίξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου» και κύρωση του οργανισμού αυτού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την 4.610/19.12.2002 πράξη της συμβ/φου Αθηνών Αδαμαντίας Πιπεράκη Καβαγιά, με την οποία ο Επίσκοπος Κνωσσού Μακάριος και κατά κόσμον Δημήτριος Δουλουφάκης του Γεωργίου, σύστησε αυτοτελές κοινωφελές ίδρυμα, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 95 του Α.Ν. 2039/39, με την επωνυμία «Ίδρυμα Υποστηρίξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου» και έδρα την Αθήνα.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων:
  α) 95 και 98 του Α.Ν. 2039/1939,
  β) 101 και 119 του Εισαγωγικού νόμου του Αστικού Κώδικα και
  γ) 108 και 110 του Αστικού Κώδικα.
 3. Την από 24.2.2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων.
 4. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (1485/Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
 5. Την ΑΣ 1246/31.10.2001 (ΦΕΚ 1486/Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας-Πρόνοιας, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες του Υπουργού Υγείας-Πρόνοιας στους Υφυπουργούς Υγείας-Πρόνοιας.

Με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού καθώς και των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Υγείας-Πρόνοιας αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

 1. Εγκρίνουμε την σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Υποστηρίξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου», η οποία έγινε από τον Επίσκοπο Κνωσσού Μακάριο και κατά κόσμον Δημήτριο Δουλουφάκη του Γεωργίου, με την 4.610/19.12.2002 πράξη της συμβ/φου Αθηνών Αδαμαντίας Πιπεράκη-Καβαγιά.
  Το ίδρυμα τούτο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο, των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας-Πρόνοιας και Πολιτισμού και διέπεται από τις διατάξεις της ανωτέρω συστατικής του πράξης, του παρακάτω οργανισμού, του Α.Ν.2039/1939 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου.
 2. Κυρώνουμε τον οργανισμό διοίκησης και διαχείρισης του ιδρύματος τούτου, που αποτελείται από είκοσι (20) άρθρα και καταχωρίζεται παρακάτω:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διοίκησης και διαχείρισης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα Υποστηρίξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου».

Άρθρο 1

Μορφή-Επωνυμία-Έδρα-Σφραγίδα

 1. Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Υποστηρίξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου» που συστήθηκε από τον Επίσκοπο Κνωσσού Μακάριο και κατά κόσμον Δημήτριο Δουλουφάκη του Γεωργίου, με την 4.610/19.12.2002 πράξη της συμβ/φου Αθηνών Αδαμαντίας Πιπεράκη – Καβαγιά, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελές, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διέπεται από τις διατάξεις της ανωτέρω συστατικής πράξης, του παρόντος οργανισμού, του Α.Ν. 2039/1939 όπως κάθε φορά ισχύει ο νόμος αυτός και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε εκτέλεση του νόμου τούτου. Το ίδρυμα αποτελεί Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2731/99 και την λοιπήν νομοθεσία που διέπει ή θα διέπει τις Μ.Κ.Ο.
 2. Ως επωνυμία του ιδρύματος για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ο τίτλος «Foundation for the Support of the Ecumenical Patriarchate».
 3. Έδρα του ιδρύματος είναι η Αθήνα.
 4. Η σφραγίδα του ιδρύματος είναι στρογγυλή και αναγράφει περιμετρικά μέσα σε πλαίσιο, την επωνυμία του ιδρύματος «Ίδρυμα Υποστηρίξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου» και στη μέση φέρει το μονόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχου.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η ενίσχυση του πολυμερούς πνευματικού, πολιτιστικού, ιεραποστολικού, κοινωνικού, ειρηνοποιού και φιλανθρωπικού έργου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Άρθρο 3

Μέσα πραγματοποίησης του σκοπού

 1. Η πραγματοποίηση του σκοπού του ιδρύματος, επιδιώκεται με την παντοειδή υποστήριξη προσπαθειών του Οικουμενικού Πατριαρχείου δια:
  α) της μελέτης, καλλιέργειας και διάδοσης της Πατερικής σοφίας,
  β) της μετάφρασης σε άλλες γλώσσες κειμένων Ελλήνων Πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας
  γ) της μετάφρασης στην ελληνική Πατερικών κειμένων που έχουν διασωθεί μόνο στις αρχαίες ανατολικές ή άλλες γλώσσες,
  δ) της έκδοσης βιβλίων και περιοδικών Αγιο-Πατερικού, Μοναχικού, ιστορικού, και επιστημονικού χαρακτήρα, για την θρησκευτική κατάρτιση και πνευματική καλλιέργεια και για την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και πληροφόρησης σε θέματα εκκλησιαστικής ζωής, τέχνης, και ιστορίας,
  ε) της δημιουργίας συναφών βάσεων συγχρόνου τεχνολογίας και ς) δια των καταλλήλων διαλέξεων και προβολών.
 2. Η υποστήριξη του έργου του Οικουμενικού Πατριαρχείου μπορεί να γίνει, αλλά πάντοτε μετά από σύμφωνη γνώμη αυτού και με:
  α) Την κατάλληλη ενημέρωση των ελληνορθόδοξων και άλλων ενδιαφερομένων κατηγοριών πολιτών οπουδήποτε της γής, τη δημιουργία κατάλληλων πολιτιστικών κέντρων και μουσειακών χώρων σχετικών με το έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των υπ΄ αυτό παλαιών και νέων Ναών, Μονών, Σχολών και πάσης άλλης κατηγορίας ιδρυμάτων, την ενίσχυση των μετοχίων και των υπ΄ αυτό Ιερών Μονών, τη συστηματική προσπάθεια καλής επάνδρωσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.
  β) Την επιστημονική έρευνα, κατάταξη, αξιοποίηση και συντήρηση του κειμηλιακού πλούτου, των αρχαιολογικών μνημείων και Ιερών Προσκυνημάτων κατοχής, νομής ή κυριότητας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθώς και των υπ΄ αυτό Ιερών Μονών και των Μετοχίων αυτών και των Μονυδρίων αυτού, που επιδιώκεται κυρίως με την αποστολή ειδικευμένων επιστημόνων για την έρευνα, απογραφή και μελέτη των κάθε φύσης μνημείων και θησαυρών του Πατριαρχείου, τις αρχαιολογικές ανασκαφές στα αρχαία μνημεία, κελιά, μοναστήρια, Ναούς κ.λ.π., που έχουν, μεταξύ άλλων, πολλές Ελληνικές επιγραφές, με την συναίνεση των αρμοδίων επιτοπίων Αρχών, τη μελέτη και τη συντήρηση αρχαίων εικόνων, χειρογράφων, αρχείων και κειμηλίων, τη συμπλήρωση και τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με τα αναγκαία έντυπα διαφόρων χρήσεων και τον εξοπλισμό της με τεχνικά μέσα προς φιλμογράφηση ή ψηφιακή αποτύπωση χειρογράφων, κωδίκων και εγγράφων και παραγωγή αντιγράφων σε μικροφίλμ ή σε δίσκους ακτινών ή άλλης συγχρόνου τεχνολογίας, τη δημιουργία φωτογραφικού αρχείου εικόνων και κειμηλίων, την έκδοση των σχετικών με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα υπ΄ αυτό Ιδρύματα επιστημονικών εργασιών και των έργων τέχνης, τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε ιερείς, μοναχούς ή και λαϊκούς που επιθυμούν την απόκτηση ειδικών, τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων για να προσφέρουν υπηρεσίες στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
  γ) Τη διατήρηση και συντήρηση των Ιερών Προσκυνημάτων και εν γένει κτισμάτων και του περιβάλλοντος χώρου παντών του καθιδρυμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθώς και την κτηριοδομική, αρχιτεκτονική, λειτουργική, και αρχαιολογική αποκατάστασή τους, τη στήριξη και διαφύλαξη των κτισμάτων και έργων που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν ή να καταστραφούν, την εκτέλεση αναστηλωτικών και πάσης άλλης φύσεων εργασιών συντηρήσεως, αναδείξεως και λειτουργικότητος αυτών.
  δ) Την κατασκευή, συμπλήρωση, και συντήρηση της αναγκαίας τεχνολογικής υποδομής του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των υπ΄ αυτό καθιδρυμάτων, ιδίως του υδρευτικού, υδραυλικού, αρδευτικού και ηλεκτρικού συστήματος, του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του, των συστημάτων πυρασφαλείας και πυροπροστασίας, προστασίας από κλοπή και παντός άλλου παρεμφερούς.
  ε) Την ενίσχυση της προσπάθειας να ανταποκριθεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο εν γένει πνευματικό του έργο.
  στ)Την ενίσχυση του μεγάλου σε έκταση φιλανθρωπικού και πολιτιστικού έργου της Οικουμενικού Πατριαρχείου.
  ζ) Την αρωγή του προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την ορθολογικότερη και επωφελέστερη αξιοποίηση, υπεράσπιση και κατοχύρωση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του και των οικονομικών του πόρων, ώστε να μπορέσει να εκτελέσει χωρίς εμπόδια την αποστολή του.

Άρθρο 4

Περιουσία-Πόροι

 1. Περιουσία του Ιδρύματος αποτελούν:
  α) Το χρηματικό ποσό των χιλίων (1.000) ΕΥΡΩ.
  β) Τα χρηματικά ποσά, ακίνητα και πάσης άλλης κατηγορίας περιουσιακά στοιχεία, που θα δωρηθούν σε αυτό από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ή άλλους δωρητές ή χορηγούς.
 2. Οι πόροι του Ιδρύματος είναι:
  α) Τα έσοδα από την μίσθωση ή άλλου είδους εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων του ιδρύματος, την διάθεση των βιβλίων του ή άλλων εκδόσεων αυτού και γενικά τα έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του και
  β) Οι εισφορές, επιχορηγήσεις και δωρεές οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού ή Κράτους ή κρατικού ή διεθνούς Οργανισμού ή ιδιωτικής ή κρατικής επιχειρήσεως ή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κλπ καθώς και οι κληρονομίες και κληροδοσίες κατελειπόμενες σε αυτό.
  γ) Ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
  δ) Πόροι προερχόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 5

Τμήματα του Ιδρύματος

Στο Ίδρυμα δύνανται να λειτουργούν με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου για την επίτευξη ενός εκάστου των επί μέρους σκοπών του, την διεξοδικότερη ανάπτυξη ιδιαίτερης δραστηριότητας, που περιλαμβάνεται στους σκοπούς καθώς και για την υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικά τμήματα. Με την ίδια ή άλλη απόφαση μπορεί να ορίζεται κατάλληλο πρόσωπο ως ο Κανονισμός λειτουργίας του Τμήματος.

Η έναρξη λειτουργίας κάθε Τμήματος και η ανάληψη των καθηκόντων του επί κεφαλής αυτού θα γίνεται μετά την έγκριση της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Άρθρο 6

Όργανα του ιδρύματος

Η λειτουργία του ιδρύματος πραγματοποιείται με τα παρακάτω όργανα αυτού:

α) Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον εκάστοτε Οικουμενικό Πατριάρχη και την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο,

γ) Τον Γενικό Διευθυντή,

δ) Τους επί κεφαλής εκάστου Τμήματος και

ε) Την Συμβουλευτική Επιτροπή κάθε Τμήματος

Άρθρο 7

Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως αποτελεί το ανώτατο εποπτικό όργανο του Ιδρύματος και ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

α) Ορίζει και αντικαθιστά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Επιψηφίζει τον οικονομικό απολογισμό, τον προγραμματισμό, τον προϋπολογισμό και τον ισολογισμό του Ιδρύματος, οι οποίοι υποβάλλονται προς τούτο σε αυτό κάθε χρόνο.

γ) Εγκρίνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες υποβάλλονται σε αυτό προς έγκριση, σύμφωνα με τον παρόντα Οργανισμό.

Άρθρο 8

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το Ίδρυμα διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από:
  α) Τον υπό του εκάστοτε Οικουμενικού Πατριάρχου οριζόμενο ως Πρόεδρο.
  β) Τον υπό του εκάστοτε Οικουμενικού Πατριάρχου οριζόμενο ως Αντιπρόεδρο.
  γ) Τα υπόλοιπα εννέα μέλη ορίζονται από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου μετά από εισήγηση του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αποτελεί τον ύπατο Πρόεδρο του Ιδρύματος και οσάκις παρίσταται προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και της συνεδρίασης της συμβουλευτικής επιτροπής κάθε τμήματος.
 3. Ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται οι:
  α) Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσσού Μακάριος, ως Πρόεδρος
  β) Γρηγόριος Σκαλκέας, καθηγητής ακαδημαϊκός
  γ) Παναγιώτης Τσάκος, εφοπλιστής
  δ) Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής, καθηγητής
  ε) Μιλτιάδης Ζαχαριάδης, οικονομολόγος
  στ) Μίνως Ζομπανάκης, οικονομολόγος
  ζ) Θεόδωρος Καρατζάς, διοικητής Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος
  η) Δημήτριος Παπαδημητρίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
  θ) Νικόλαος Οικονόμου, Πρόεδρος Θεμελιοδομής
  ι)  Ευστάθιος Ταυρίδης, μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών
  Ια) Κωνσταντίνος Ζέπος, Πρέσβυς ε.τ.
 4. Η θητεία των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη δημοσίευση του διατάγματος με το οποίο εγκρίνεται ο παρόν οργανισμός και λήγει την 31η Ιανουαρίου του 5ου έτους από τη δημοσίευση τούτου.
 5. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Τα μέλη είναι επανεκλέξιμα. Η θητεία των μελών αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου και λήγει την 31η Ιανουαρίου του τελευταίου (πέμπτου) έτους. Εάν, μέχρι τη λήψη της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν έχουν γνωστοποιηθεί σε αυτά οι αντικαταστάτες τους, τα μέλη αυτά εξακολουθούν να ασκούν πλήρως όλα τα καθήκοντά τους μέχρι να γνωστοποιηθεί ο διορισμός των νέων μελών. Εν περιπτώσει απώλειας της ιδιότητος του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δι΄ οιονδήποτε λόγο η θητεία του οριζομένου αντικαταστάτου εκτείνεται μέχρι της λήξεως της θητείας του αντικαθισταμένου.
 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε δίμηνο και έκτακτα όταν παρουσιάζεται ανάγκη κατά την κρίση του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του ή όταν ζητήσουν τούτο τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με γραπτή αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα έξι (6) τουλάχιστον μέλη του και αποφασίζει κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος.
 8. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει και ο Γενικός Διευθυντής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Επίσης δύνανται να καλούνται και οι τυχόν ορισμένοι επικεφαλής των Τμημάτων ή οι αναπληρωτές τους, εφόσον συζητείται θέμα που αφορά το Τμήμα στο οποίο προΐστανται.
 9. Ο Γραμματεύς και ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι αναπληρωτές τους, εκλέγονται με απόφαση των μελών του στην πρώτη συνεδρίαση μετά το ορισμό τους.
 10. Για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό, καθώς και η γνώμη των μελών που τυχόν διαφωνούν.
 11. Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τμήματος, καθώς και του επικεφαλής αυτού είναι τιμητικό και άμισθο.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του ιδρύματος και γενικά, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και στη λειτουργία του, στη διάθεση των πόρων αυτού, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του, πάντοτε όμως σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης, του παρόντος οργανισμού, καθώς και των σχετικών νόμων και διαταγμάτων.
 2. Αποφασίζει για τη σύσταση Παραρτημάτων του ιδρύματος και για τον τρόπο λειτουργίας τους.
 3. Αποφασίζει για την σύσταση επιτρόπων του ιδρύματος στην ημεδαπή και την αλλοδαπή και για τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και ιδρύει ή συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ιδρύματος.
 4. Καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο για την έγκριση κατά πρώτον στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και μετά την έγκριση αυτού στην αρμόδια από το Νόμο Αρχή τον προϋπολογισμό και απολογισμό του ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της ισχύουσας νομοθεσίας.
 5. Μαζί με τον απολογισμό καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει και το γενικό ισολογισμό του ενεργητικού και παθητικού του ιδρύματος. Οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί και ισολογισμοί υποβάλλονται στην Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου για επιψήφιση, πριν από την αποστολή τους στην αρμόδια από το Νόμο Αρχή, για έγκριση.
 6. Εγκρίνει τους προϋπολογισμούς και απολογισμούς των Τμημάτων του ιδρύματος.
 7. Χρηματοδοτεί τα Τμήματα του ιδρύματος, με βάση τους προϋπολογισμούς τους, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και κατευθύνει τη δραστηριότητα τούτων για να επιτύχουν καλύτερα την πραγματοποίηση των ειδικότερων σκοπών τους.
 8. Διορίζει τους επικεφαλής των Τμημάτων και τους αναπληρωτές τους. Ο επικεφαλής του κάθε τμήματος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις δραστηριότητες του αντίστοιχου Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να καλείται να παρίσταται άνευ ψήφου στη σχετική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν όμως ως προς τα οριστέα πρόσωπα υπάρχουν υποδείξεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αυτές γίνονται δεκτές.
 9. Αποδέχεται ή αποποιείται κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές πάντοτε επ΄ ωφελεία απογραφής.
 10. Αποφασίζει για την σύναψη δανείων και την αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος.
 11. Προσλαμβάνει με υπόδειξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου το Γενικό Διευθυντή και αποφασίζει για την αμοιβή του.
 12. Προσλαμβάνει το αναγκαίο προσωπικό για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του ιδρύματος, με την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του, προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τα ειδικότερα καθήκοντα αυτού, καθώς και την αμοιβή του, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
 13. Αποφασίζει την απονομή τιμητικών διακρίσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο ίδρυμα.
 14. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εσωτερική λειτουργία αυτού και των Τμημάτων ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες και αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές εισηγήσεις των Τμημάτων.
 15. Διορίζει τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, της οποίας αναθέτει συγκεκριμένα θέματα προς μελέτη και εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10

Καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος:
  α) Εκπροσωπεί τούτο στα Δικαστήρια, στις Αρχές, καθώς και στις σχέσεις του με κάθε τρίτο, αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιό του, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  β) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών και διευθύνει τις συζητήσεις. Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση στέλνονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς εύλογου χρόνου μαζί με την ημερήσια διάταξη πριν από την συνεδρίαση με κατάλληλο τρόπο.
  γ) Καταρτίζει, βοηθούμενος από το Γενικό Διευθυντή του ιδρύματος, την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν την οποία και υπογράφει.
  Θέμα που δεν περιλαμβάνεται σε αυτή δεν συζητείται, εκτός αν πρόκειται για επείγουσα υπόθεση ή αν προταθεί από ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συμφωνήσει για αυτό η πλειοψηφία των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  δ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της συζήτησης. Μπορεί όμως όποτε κρίνει σκόπιμο να αναθέτει την εισήγηση διαφόρων θεμάτων σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο Γενικό Διευθυντή, ή στο επικεφαλής Τμήματος.
  ε) Αλληλογραφεί με τις Αρχές και υπογράφει όλα τα έγγραφα του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί τρεχόντων υπηρεσιακών θεμάτων δύναται να αναθέτει την υπογραφή των εγγράφων στο Γενικό Διευθυντή.
  στ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό του ιδρύματος και γενικά εκτελεί τις αποφάσεις και όλες τις ειδικές εντολές που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.
  ζ) Ενθαρρύνει και κατευθύνει τα όργανα του ιδρύματος τόσο τα εργαζόμενα με αμοιβή, όσο και εκείνα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, για να ανταποκρίνονται πληρέστερα στην αποστολή τους.
  η) Εποπτεύει τον συντονισμό του όλου έργου του ιδρύματος και ενημερώνει τα Διοικητικά όργανα αυτού για τη λειτουργία και τις ανάγκες του ιδρύματος.
  θ) Υπογράφει με την επιφύλαξη της ως άνω υπό ε΄ διατάξεως όλα τα έγγραφα του ιδρύματος προς τρίτους, προσυπογράφει δε και τα γραμμάτια είσπραξης και πληρωμής. Για τις τρέχουσες εισπράξεις μπορεί το δικαίωμα της προσυπογραφής να αναθέτει δια εγγράφου αναθέσεως, που περιέχει τα όρια αυτής, σε υπάλληλο του ιδρύματος, ο οποίος είναι υπόλογος απέναντί του.
 2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει πλήρως ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τούτου, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση αυτού κατόπιν προτάσεως του Προέδρου.

Άρθρο 11

Καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του ιδρύματος προς τρίτους.

β) Φροντίζει για την σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Φυλάσσει δια του Γενικού Διευθυντού τα έγγραφα, τα βιβλία (εκτός από τα διαχειριστικά) και την σφραγίδα του ιδρύματος και ευθύνεται για την καταστροφή ή απώλεια τούτων.

Ο Γραμματέας, εφόσον κρίνεται αιτιολογημένα απαραίτητο από το Διοικητικό Συμβούλιο (λόγω ειδικών συνθηκών), μπορεί να βοηθείται από υπάλληλο του ιδρύματος, την ευθύνη όμως για τις ενέργειες τούτου φέρει πάντοτε ο ίδιος.
Τον Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού.

Άρθρο 12

Καθήκοντα Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Εισπράττει όλα τα έσοδα, τούτου, εκδίδοντας και υπογράφοντας σχετικές αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις.

β) Καταθέτει, σύμφωνά με το νόμο, τα έσοδα του ιδρύματος, έχοντας την ευχέρεια να παρακρατεί από αυτά ένα μικρό ποσό, που είναι αναγκαίο για την πληρωμή εκτάκτων και επειγουσών δαπανών του ιδρύματος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους.

γ) Εκτελεί κάθε πληρωμή, ύστερα από έγγραφη εντολή του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

δ) Τηρεί και φυλάττει τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του ιδρύματος.

ε) Φροντίζει για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο των σχεδίων προϋπολογισμού, απολογισμού, και ισολογισμού του ιδρύματος.

Άρθρο 13

Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος

Ως Γενικός Διευθυντής του ιδρύματος ορίζεται πρόσωπο κατάλληλο και με πείρα, για να αναλάβει τις ευθύνες της εκτέλεσης και εφαρμογής των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά το συντονισμό της πορείας και των δραστηριοτήτων των Τμημάτων αυτού.
Ο Γενικός Διευθυντής δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα ο Γενικός Διευθυντής:

α) Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο για την σύνταξη της ημερήσιας διάταξης κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος.

β) Φροντίζει για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του ιδρύματος.

γ) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία.

δ) Επικουρεί τον ταμία στην τήρηση των οικονομικών βιβλίων και στοιχείων του ιδρύματος και διενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές του ιδρύματος κατόπιν ειδικής εγγράφου εντολής αυτού, που καθορίζει και τα όρια αυτής, αναπληρώνοντας τον ταμία κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο έργο αυτό είναι υπόλογος έναντι του ταμείου. Αποτελεί το κύριο εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και το κύριο συντονιστικό όργανο των δραστηριοτήτων αυτού, σε σχέση με τα τυχόν υφιστάμενα επί μέρους Τμήματα του ιδρύματος.

Άρθρο 14

Επικεφαλής των Τμημάτων

1.      Σε κάθε τμήμα προΐσταται ένας επικεφαλής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.      Ο επικεφαλής κάθε τμήματος μπορεί να παρίσταται, προσκαλούμενος προς τούτο, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν το τμήμα του ή το γενικότερο έργο του ιδρύματος με συμβουλευτική γνώμη.

3.      Η θητεία των επικεφαλής κάθε τμήματος είναι 5ετής και είναι ανανεώσιμος. Η θητεία τους αρχίζει την 1η Απριλίου και λήγει την 31η Μαρτίου του τελευταίου (πέμπτου) έτους.

4.      Ο επικεφαλής κάθε τμήματος μπορεί να ορίσει με πράξη του ένα από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή και από το προσωπικό του Τμήματος που προΐσταται ως γραμματέα του.

5.      Ο επικεφαλής κάθε τμήματος μπορεί όποτε είναι ανάγκη να συγκαλεί τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Τμήματος σε συνεδρίαση. Το τμήμα συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Μεταξύ των παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι ο επικεφαλής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

6.      Οι αποφάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής λαμβάνονται σε πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο επικεφαλής.

7.      Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος οργανισμού.

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες των επικεφαλής των τμημάτων

Ο επικεφαλής κάθε τμήματος:

α)   Φροντίζει για την πραγματοποίηση του αντίστοιχου σκοπού του τμήματος και διαχειρίζεται τα προοριζόμενα προς τούτο χρηματικά μέσα που διατίθενται για το συγκεκριμένο σκοπό του ιδρύματος, καθώς και τα άλλα μέσα που τίθενται στη διάθεσή του.

β)   Καταρτίζει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του αντίστοιχου Τμήματος, τους οποίους και υποβάλλει εγκαίρως στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση ή τροποποίηση, και

γ)   Συνάπτει προσύμφωνα συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με ειδικούς επιστήμονες, ερευνητές, τεχνικούς, μεταφραστές, κλπ και προτείνει το ύψος της αποζημιώσεώς τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο οριστικοποιεί ή αναπέμπει αυτές προς τροποποίησιν.

δ)   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος δύναται να τροποποιεί πάσαν εισήγησιν των επικεφαλής των Τμημάτων.

Άρθρο 16

Καθήκοντα του επικεφαλής και του Γραμματέα κάθε Τμήματος

1.      Ο επικεφαλής, ο αναπληρωτής του και ο Γραμματέας κάθε τμήματος έχει ανάλογα καθήκοντα με αυτά των αντιστοίχων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 10 και 11 του παρόντος οργανισμού.

2.      Ο επικεφαλής του Τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του δύναται κατόπιν ειδικής αναθέσεως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου να εκπροσωπεί το Ίδρυμα εις ό,τι αφορά το αντικείμενο του Τμήματος και να υπογράφει όλα τα έγγραφα της απολύτου αρμοδιότητος αυτού μετά από σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.      Οι πληρωμές και οι εισπράξεις κάθε τμήματος από και προς το κεντρικό ταμείο του ιδρύματος γίνονται από τον Ταμεία του Ιδρύματος, με χρεωστικά ή πιστωτικά σημειώματα, αντίστοιχα, τα οποία υπογράφονται από τον επικεφαλής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από το Γραμματέα αυτού, προσυπογράφοντος και του κεντρικού Ταμεία-μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο επικεφαλής κάθε Τμήματος όταν είναι αναγκαίο να ενεργήσει πληρωμές προς τρίτους ή εισπράξεις από τρίτους, ιδία εκτός της έδρας του ιδρύματος δύναται να εξουσιοδοτείται προς τούτο δι αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει και τα όρια αυτής.

Άρθρο 17

Οικονομική Διαχείριση

1. Η οικονομική διαχείριση του ιδρύματος και των Τμημάτων του περιλαμβάνει ετήσια περίοδο, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
2. Κατ΄ εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική περίοδος του ιδρύματος αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του παρόντος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους.
3.Η οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση προϋπολογισμούς και απολογισμούς εσόδων και εξόδων, που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
4.Οι προϋπολογισμοί των Τμημάτων ενσωματώνονται στο γενικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Ιδρύματος.

Άρθρο 18

Βιβλία και Στοιχεία

Το ίδρυμα τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:

α)   Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.

β)   Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

γ)   Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρίζονται, με χρονολογική σειρά και με λογιστική τάξη, όλα τα έσοδα και έξοδα του ιδρύματος που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της χρήσης. Σε περίπτωση αλλαγής της νομοθεσίας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται η αλλαγή των βιβλίων σύμφωνα με τις ισχύουσες οικονομικές διατάξεις.

δ)   Βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας του ιδρύματος.

ε)   Βιβλίο ευεργετών και δωρητών.

στ) Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής θεωρημένα από τον Πρόεδρο.

      Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την τήρηση και άλλων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας του ιδρύματος και της εκτέλεσης των σκοπών του, είτε ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 19

Τροποποίηση Οργανισμού

Ο Οργανισμός του ιδρύματος μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί, ως προς τις μη θεμελιώδεις διατάξεις του, με Προεδρικό Διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου που συνεδριάζει με πλήρη απαρτία και αποφασίζει με πλειοψηφία οκτώ (8) τουλάχιστον μελών του και η οποία εγκρίνεται, προ της υποβολής της προς τροποποίηση δια του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τηρουμένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 20

Διάλυση του Ιδρύματος-Τύχη περιουσίας αυτού

Το ίδρυμα διαλύεται όταν και όπως ο νόμος ορίζει, καθώς επίσης όταν, με πράξη της Διοίκησης ή με απόφαση των Δικαστηρίων, μεταβληθούν οι σκοποί του ιδρύματος, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύματος, η περιουσία του περιέρχεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, από το οποίο θα διορίζονται οι εκκαθαριστές της περιουσίας αυτής.

Στους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού καθώς και στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Υγείας-Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα 7 Μαΐου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ι. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Δ. ΘΑΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Νοταρά 131 - Πειραιάς 18536, Τηλ: 210 4294402 & 210 4294407, Φαξ: 210 4294409

Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα

Powered by Softways S.A.