Επιλογές
Δράσεις
 

Στο πλαίσιο του βασικού σκοπού σύστασης, οι δράσεις του Ιδρύματος καλύπτουν:

  • τους τομείς της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας
  • των βασικών κοινωνικών υποδομών
  • της προστασίας του περιβάλλοντος
  • της καλλιέργειας και ανάδειξης ιδιαίτερων πολιτισμικών στοιχείων
  • της βασικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και της κατάρτισης με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και εισοδημάτων στις ασθενέστερες και μειονεκτικότερες πληθυσμιακές ομάδες
  • της οικοδόμησης και ενδυνάμωσης θεσμών
  • της προώθησης του σεβασμού των θρησκευτικών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • της ισότητας των δύο φύλων
  • της βελτίωσης της πρόσβασης των γυναικών στους τομείς της εκπαίδευσης, υγείας, χρηματοδοτήσεων και παροχής επαγγελματικών ευκαιριών στις αναπτυσσόμενες χώρες

Στους σκοπούς του Ιδρύματος περιλαμβάνεται επίσης ο τομέας του διαθρησκειακού διαλόγου και της διαπολιτισμικής προσέγγισης των λαών.

Ιδιαίτερη φροντίδα αποδίδεται στην εκπαίδευση και στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών των αναπτυγμένων χωρών στα προβλήματα των αναπτυσσόμενων χωρών.

Βάσει των παραπάνω το Ίδρυμα επιδιώκει την ανάληψη, μεταξύ άλλων, συνεργασιών (Μ.Κ.Ο, τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα, συνεταιρισμοί, σωματεία, σύλλογοι, καθώς και φορείς ιδιωτικής και επιχειρηματικής πρωτοβουλίας), τόσο σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο όσο και σε τοπικό επίπεδο στις κοινωνίες των αναπτυσσομένων χωρών.

Νοταρά 131 - Πειραιάς 18536, Τηλ: 210 4294402 & 210 4294407, Φαξ: 210 4294409

Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα

Powered by Softways S.A.